نشریه بین المللی روانشناسی- داوران
داوران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/14 | 
داوران نشریه بین المللی روانشناسی در سال ۹۸ ,  ۱۴۰۰,۹۹
دکتر ابوالقاسم نوری / دانشگاه اصفهان / اصفهان
دکتر علی مهداد / دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان / اصفهان
دکتر عبدالزهرا نعامی / دانشگاه شهید چمران اهواز / اهواز// لینک پابلونز

دکتر علیرضا قربانی  / دانشگاه پیام نور
دکتر فاطمه رحیمی / دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد / اصفهان
دکتر فرامرز سهرابی  / دانشگاه علامه طباطبایی / تهران
دکتر حسین سماواتیان / دانشگاه اصفهان / اصفهان
دکتر کریم عسگری / دانشگاه اصفهان / اصفهان
دکتر خسرو رشید / دانشگاه مازندران / بابلسر*
دکتر موسی جاودان / دانشگاه هرمزگان / هرمزگان// لینک پابلونز

دکتر منصوره نیکوگفتار / دانشگاه پیام نور / تهران
دکتر مهدی درویش  / دانشگاه اسلامی / رودهن
دکتر مینا مجتبایی  / دانشگاه آزاد اسلامی / واحد رودهن
دکتر نجمه حمید / دانشگاه شهید چمران / اهواز
دکتر ندا علی بیگی / دانشگاه علوم  بهزیستی و توانبخشی روان پزشکی / تهران/// لینک پابلونز
دکتر سید اسماعیل هاشمی / دانشگاه شهید چمران / اهواز// لینک پابلونز
دکتر سوران رجبی / دانشگاه خلیج فارس / بوشهر//لینک پابلونز
دکتر سوسن علیزاده فرد / دانشگاه پیام نور / تهران
 دکتر محبویه جعفری / دانشگاه مالزی* / مالزی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find.php?item=1.128.45.fa
برگشت به اصل مطلب