نشریه بین المللی روانشناسی- بانک ها و نمایه نامه ها
بانک ها و نمایه نامه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/12 | 
Google Scholar
 
ISC
Ricest
magiran
Academia
Mendeley
Linkedin
ًّّIRISWEB
Noormags
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی روانشناسی:
http://ijpb.ir/find.php?item=1.124.37.fa
برگشت به اصل مطلب